Tom Stader chia sẻ về The Library Project tại TEDx Talks

Dưới đây là bài diễn thuyết của Tom Stader tại TEDx vào tháng 07 năm…


Thư viện thứ 1000 được quyên góp; tạo tác động đến 315,000 trẻ em.

The Library Project – Tháng Sáu 2013 The Library Project đã thực hiện…


The Library Project bắt đầu hoạt động tại Vietnam

The Library Project - Tháng 6 năm 2013 The Library Project đã hoạt động tại…