Help us donate libraries to rural primary schools, orphanages and community centers in Asia.

Đối tác doanh nghiệp

Sự tài trợ của các doanh nghiệp là một phần quan trọng trong sự thành công của The Library Project. Sự tài trợ này giúp chúng tôi có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình cũng như mở rộng tổ chức.

Đối tác chiến lược

Tài trợ hơn 50.000 đô mỗi năm

Đối tác

Tài trợ hơn 10.000 đô


Đối tác chương trình

The Library Project có hơn 90 đối tác thuộc chính phủ và ngoài chính phủ. Những đối tác này cho phép chúng tôi hoạt động trong những cộng đồng xuyên suốt quốc gia.

Một số hình ảnh của các đối tác của chúng tôi