Trường Tiểu Học Hựu Thành C, ấp Vĩnh Tiến

87 Học Sinh & 3 Giáo Viên được tạo tác động  Ngày quyên góp thư…