Thư viện thứ 1000 được quyên góp; tạo tác động đến 315,000 trẻ em.

The Library Project – Tháng Sáu 2013 The Library Project đã thực hiện…