Parkson là nhà tài trợ đầu tiên của The Library Project tại Việt Nam

Dự án Thư viện - Tháng 4 năm 2013 Parkson đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên…